گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا ترابی

علیرضا ترابی

علیرضا ترابی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیاوش اعتصام همدانی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم-مس، تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
سیاوش اعتصام همدانی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم-مس، تحت بارگذاری مرکب I/II دانلود 1396/06/22
سیاوش اعتصام همدانی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم-مس، تحت بارگذاری مرکب I/II دانلود 1396/06/22
حسین امانی پیش‌بینی مسیر رشد ترک شروع شده از شیار در قطعات تـرد، تحـت بارگـذاری ترکیبی I/II کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حسین امانی Growth trajectory prediction of cracks emanating from notches in brittle components under mixed mode I/II loading دانلود 1396/06/29
حسین امانی پیش‌بینی مسیر رشد ترک شروع شده از شیار در قطعات تـرد، تحـت بارگـذاری ترکیبی I/II دانلود 1396/06/29
قماشی امین Developing a Contractor Selection Model Based On the Quality Function Deployment کارشناسی ارشد
شهاب امینی نژاد بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
رسول حبیبی تخمین میزان باربری قطعات نرم دارای شیار U شکل با رفتار الاستیک-پلاستیک به کمک معیارهای ترد کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
محمدعلی دربانی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مُد II خالص کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
حبیبی رسول تخمین میزان باربری قطعات نرم دارای شیار U شکل با رفتار الاستیک-پلاستیک به کمک معیارهای ترد کارشناسی ارشد
فرشته رشیدی تحلیل کمانش حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
امینی نژاد شهاب بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد
مصطفی عابدی نسب پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
مهران علایی پیش بینی ظرفیت تحمل بار نمونه های شیاردار ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 7075 تحت بارگذاری مرکب صفحه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/07
رشیدی فرشته تحلیل کمانش حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد
امین قماشی Developing a Contractor Selection Model Based On the Quality Function Deployment کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمد کشاورزیان استفاده ار تئوری ماده معادل در تخمین شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/20
محمدحسن کلانتری Fracture analysis of Al-Al friction stir welded joints under tensile/shear loading دانلود 1396/06/19
محمدحسن کلانتری Fracture analysis of Al-Al friction stir welded joints under tensile/shear loading دانلود 1396/06/19
محمدحسن کلانتری Fracture analysis of Al-Al friction stir welded joints under tensile/shear loading کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
کشاورزیان محمد استفاده ار تئوری ماده معادل در تخمین شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی کارشناسی ارشد
بهروز محمد حسینی بررسی شروع ترک از مرز شیار U شکل در آلومینیوم آلیاژی 7075-T6، تحت تاثیر همزمان کشش و برش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
دربانی محمدعلی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مُد II خالص کارشناسی ارشد
عابدی نسب مصطفی پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
علایی مهران پیش بینی ظرفیت تحمل بار نمونه های شیاردار ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 7075 تحت بارگذاری مرکب صفحه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 06 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/23 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 08 ( - ) | - ترم دوم 1394
ریاضیات مهندسی پیشرفته (سازه) 8303045 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تحلیل سازه های هوا فضایی 8303025 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 9 نتیجه
از 1