گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا نیک فرجام

علیرضا نیک فرجام

علیرضا نیک فرجام    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093415
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنا احیایی طراحی و ساخت حسگر گاز پایه گرافن مبتنی بر تکنولوژی MEMS و تحلیل پاسخ گذرا به منظور افزایش انتخابگری حسگر با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
روانگرد احمدرضا مدل سازی جریان دوفازی با نسبت چگالی بالا در میکروکانال به روش شبکه ای بولتزمن کارشناسی ارشد
نوروزی احمدرضا طراحی و ساخت میکرو شیر به منظور کنترل جریان گازی در میکرو کروماتوگرافی گاز کارشناسی ارشد
نوید یاراحمدی Design and fabrication of WBC counter chip based on impedance microflow cytometer دانلود 1396/06/28
نوید یاراحمدی Design and fabrication of WBC counter chip based on impedance microflow cytometer کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نوید یاراحمدی Design and fabrication of WBC counter chip based on impedance microflow cytometer دانلود 1396/06/28
بامشاد ارشیا طراحی و ساخت سیستم مبتنی بر ریز سیالیت نوری (اپتوفلوئیدیک) به منظور تشخیص گرانروی سیالات کارشناسی ارشد
علی امینی طراحی و ساخت تراشه میکروفلوئیدیکی جداسازی سلول های سرطانی از جریان سیال کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
علی امینی طراحی و ساخت تراشه میکروفلوئیدیکی جداسازی سلول های سرطانی از جریان سیال دانلود 1396/11/30
مهدی انصاری بررسی تأثیرات زبری سطح بر انتقال حرارت جریان جوشش هسته ای در میکروکانال افقی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
ارشیا بامشاد طراحی و ساخت سیستم مبتنی بر ریز سیالیت نوری (اپتوفلوئیدیک) به منظور تشخیص گرانروی سیالات کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سروش بخشی سیچانی طراحی و ساخت ترانزیستور اثر میدان بر پایه میکروپلاسما به عنوان سنسور یونیزاسیون گاز در یک کانال میکروفلوئیدیک دانلود 1396/06/27
سروش بخشی سیچانی طراحی و ساخت ترانزیستور اثر میدان بر پایه میکروپلاسما به عنوان سنسور یونیزاسیون گاز در یک کانال میکروفلوئیدیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
محمدحسین بدیع فرخد طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش های نوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
شرکت حبیب طراحی و ساخت ریز تراشه مبتنی بر تکنولوژی میکروفلویدیک و نانو حسگرها به منظور شناسایی نشانگرهای زیستی کارشناسی ارشد
سینا حسینی طراحی، شبیه سازی و ساخت سنسورگازی برپایه رسانندگی گرمایی (µTCD) برای میکروکروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
عنایتی حمیده سادات طراحی روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (الایزا) اصلاح شده بر پایه تثبیت کووالانسی آنتی بادی بر روی سطح جهت ساخت حسگر زیستی دیگوکسین کارشناسی ارشد
مهدی خیرروز طراحی و ساخت کانال های توزیع جریان در میکروپیل های سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/20
زهرا ذبحی ساخت و آنالیز سلول خورشیدی نانوساختار نیمه شفاف با استفاده از تکنولوژی رنگدانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
حسن راجی طراحی و پیاده سازی سامانه میکروفلوئیدیک جهت شمارش میکروذرات بر پایه میکروامپدانس سایتومتری کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/07
عباسی کسبی رضا طراحی و ساخت سیستم تعیین موقعیت سه بعدی اجسام بر پایه سنسورهای MEMS با کاربرد در ادوات بیومکانیک کارشناسی ارشد
احمدرضا روانگرد مدل سازی جریان دوفازی با نسبت چگالی بالا در میکروکانال به روش شبکه ای بولتزمن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
ذبحی زهرا ساخت و آنالیز سلول خورشیدی نانوساختار نیمه شفاف با استفاده از تکنولوژی رنگدانه ای کارشناسی ارشد
حسینی سیدسینا طراحی، شبیه سازی و ساخت سنسورگازی برپایه رسانندگی گرمایی (µTCD) برای میکروکروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
همتیان دهکردی سعید طراحی و ساخت سنسور ضربه به کمک تکنولوژی MEMS کارشناسی ارشد
قاسمی جعفرآبادی سمیه طراحی و ساخت میکروحسگر زیستی برپایه MEMS برای تشخیص دیگوکسین کارشناسی ارشد
حبیب شرکت طراحی و ساخت ریز تراشه مبتنی بر تکنولوژی میکروفلویدیک و نانو حسگرها به منظور شناسایی نشانگرهای زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
فواد صنیعی طراحی، شبیه سازی و ساخت میکروسویچ نوری بر پایه MEMS کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
مصطفی طاهری ساخت و مدلسازی نانوکامپوزیت¬ها و بررسی خواص الکتریکی و الکترومغناطیسی آنها در آنتن¬های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
رضا عباسی کسبی طراحی و ساخت سیستم تعیین موقعیت سه بعدی اجسام بر پایه سنسورهای MEMS با کاربرد در ادوات بیومکانیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/31
محمدجواد عزیزی جرمشتی طراحی و ساخت حسگرهای گازی بر پایه ترانزیستورهای اثر میدانی پایه - گرافن دانلود 1396/06/28
محمدجواد عزیزی جرمشتی طراحی و ساخت حسگرهای گازی بر پایه ترانزیستورهای اثر میدانی پایه - گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمد عزیزی همتی طراحی و ساخت سیستم ترکیب و اندازه گیری غلظت و فلوی گاز کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
حمیده سادات عنایتی طراحی روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (الایزا) اصلاح شده بر پایه تثبیت کووالانسی آنتی بادی بر روی سطح جهت ساخت حسگر زیستی دیگوکسین کارشناسی ارشد دانلود 1393
صنیعی فواد طراحی، شبیه سازی و ساخت میکروسویچ نوری بر پایه MEMS کارشناسی ارشد
محمدخانی قاسم طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش تشدید پلاسمون سطحی کارشناسی ارشد
سمیه قاسمی جعفرآبادی طراحی و ساخت میکروحسگر زیستی برپایه MEMS برای تشخیص دیگوکسین کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
عزیزی همتی محمد طراحی و ساخت سیستم ترکیب و اندازه گیری غلظت و فلوی گاز کارشناسی ارشد
بدیع فرخد محمدحسین طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش های نوری کارشناسی ارشد
قاسم محمدخانی طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش تشدید پلاسمون سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
سیدابوالفضل محمدی قلعه سری Design, simulation and fabrication of MEMS based resistive gas sensor by one-dimantional ZnO nanostructures کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
محمد مخدومی اکرم Design and implementation of CO2 gas detection system based on infrared absorption کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
طاهری مصطفی ساخت و مدلسازی نانوکامپوزیت¬ها و بررسی خواص الکتریکی و الکترومغناطیسی آنها در آنتن¬های فضایی کارشناسی ارشد
انصاری مهدی بررسی تأثیرات زبری سطح بر انتقال حرارت جریان جوشش هسته ای در میکروکانال افقی کارشناسی ارشد
خیرروز مهدی طراحی و ساخت کانال های توزیع جریان در میکروپیل های سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد
احمدرضا نوروزی طراحی و ساخت میکرو شیر به منظور کنترل جریان گازی در میکرو کروماتوگرافی گاز کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
سعید همتیان دهکردی طراحی و ساخت سنسور ضربه به کمک تکنولوژی MEMS کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه میکرو و نانو الکترومکانیک 8303207 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 19:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سنسور و میکرو ماشین 8303208 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ادوات اپتوالکترونیکی 1 8304300 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نانو تکنولوژی 8303209 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک الکترونیک 8303205 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه