جلسات دفاع جلسات دفاع

عنوان
جلسه دفاع خانم شمسی زاده - رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی
جلسه دفاع آقای هومن عباسی - رشته مهندسی فناوری اطلاعات- سیستم‌های چند رسانه‌ای
جلسه دفاع آقای محمد دهقانی مدوار- رشته مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر
جلسه دفاع خانم نرجس کهندانی - رشته مهندسی سیستم‌های چند رسانه‌ای
جلسه دفاع خانم مهسا مددی ماسوله - رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک
جلسه دفاع آقای سجاد کردانی - رشته مهندسی فناوری اطلاعات- سیستم‌های چند رسانه‌ای
جلسه دفاع خانم نیکناز نخعی - رشته مهندسی فناوری اطلاعات- سامانه های شبکه ای
جلسه دفاع آقای محمدجواد عزیزی جرمشتی- رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک
جلسه دفاع آقای نوید یاراحمدی - رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی فناوری اطلاعات- سامانه های شبکه ای
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی مکاترونیک
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک