جلسات دفاع جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عمید برقی دانشجوی رشته نانوبیوتکنولوژی 46
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه میراخورلی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی-بیومکانیک 34
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی نصراله تبار آهنگر دانشجوی رشته مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل 26
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد ربانی دانشجوی رشته مهندسی شیمی - زیست پزشکی 32
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرشید زند سلیمی دانشجوی رشته بیوتکنولوژی میکروبی 42
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین چوپانی خیرآبادی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 25
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه شیروانی دانشجوی رشته ریز زیست فناوری 38
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهروز غازی اصفهانی دانشجوی رشته زیست فناوری میکروبی 20
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده مطهره حسینی دانشجوی رشته مهندسی شیمی-زیست پزشکی 48
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نساء پسران افشاریان دانشجوی رشته بیوتکنولوژی میکروبی 40
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید جعفرخانی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی- بافت 23
جلسه دفاع از رساله دکترا آقای سیدمحمدنوید قریشی دانشجوی رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی 31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید بهمنی دانشجوی رشته مهندسی اکوهیدرولوژی 31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین چوپانی خیرآبادی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک 36