جلسات دفاع جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده
جلسه دفاع آقای حمزه سلطانیان دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 15
جلسه دفاع خانم انوشه شاه میرزا دانشجوی رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش 18
جلسه دفاع خانم زینب تیموری دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سیستم‌های چند رسانه‌ای 21
جلسه دفاع خانم شقایق نجاری قلعه نو دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه‌های شبکه ای 12
جلسه دفاع خانم نعیمه نجفی زاده ساری دانشجوی رشته مهندسی هوافضا 26
جلسه دفاع آقای کاوه کرمی دانشجوی رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی 16
جلسه دفاع خانم مینو اله پرست دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی 17
جلسه دفاع خانم الهام معتمدی محمدآبادی دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه‌های شبکه ای 16
جلسه دفاع خانم مهرنوش خداکرمی دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی 47
جلسه دفاع خانم سیده الهام موسوی تروجنی دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی 32
جلسه دفاع آقای پویا آقامحمدخان گرجی دانشجوی رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 36
جلسه دفاع آقای حسین باقرزاده گجوتی دانشجوی رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 37
جلسه دفاع خانم مهزاد ساداتی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی- بیومکانیک 44
جلسه دفاع خانم مریم حمله دار دانشجوی رشته مهندسی سیستم های انرژی 49
جلسه دفاع خانم بهاره کریمی دانشجوی رشته زیست فناوری صنعت و محیط زیست 53
جلسه دفاع آقای هادی روحی طرقی دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی 52