گروه های دانشکده گروه های دانشکده

فرم های پژوهش فرم های پژوهش

 
 1- برنامه جامع تحقیقات

 2- پیشنهاد طرح پژوهشی

 3- گزارش نهایی طرح های پژوهشی

  4- شرکت در همایش های بین المللی اساتید
    1-4- فرم تقاضاي سفر و شركت در كنفرانس بين المللي اعضاي هيات علمي
   2-4-  فرم ثبت اطلاعات مقاله 
   3-4- چك ليست مدارك تقاضاي  سفر  
   4-4- چك ليست مدارك پس از سفر

  5- شرکت در همایش های بین المللی دانشجویان
  1-5- تقاضای سفر
  2-5- چك ليست مدارك تقاضاي  سفر
  3-5- چك ليست مدارك پس از سفر
  4-5-فرم گزارش سفر دانشجويان 

  6- جشنواره پژوهش
    1-6- پژوهشگر برجسته
    2-6- پژوهشگر نمونه
    3-6- پژوهشگر جوان
    4-6- طرح پژوهشی نمونه و طرح برجسته
    5-6- فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی + فرم امتیاز طرح پژوهشی کاربردی
    7-6- دانشجوی پژوهشگر نمونه
    8-6- پایان نامه و رساله نمونه

  7- هزینه کرد از اعتبار ویژه/ حمایت از پایان نامه
    1-7-  تقاضای هزینه کرد از حمایت از پایان نامه/ اعتبارات ویژه(گرنت)/ پژوهش های بنیادی
    2-7- صورتجلسه مواد مصرفی
     

  8- فرصت مطالعات دانشجویان دکتری
    1-8- آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور
    2-8- شرايط استفاده از فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت روابط بين الملل دانشگاه
    3-8- نكات مهم در تكميل فرم هاي فرصت مطالعاتي
    4-8- فرم 101،  102، 103 و 104 
  5-8- تعهد نامه دانشجويي و مالي
  6-8-زمان و نحوه درخواست و تكميل مدارك مورد نياز

  9- تخصیص دانشجو به استاد(مخصوص دانشجویان دکتری و دانشجویان ارشد در صورت نیاز دکتری را به ارشد تغییر دهند)

  10- سمینار(مخصوص دانشجویان ارشد)
    1-10- پیشنهاد موضوع سمینار
    2-10-  گزارش سمینار

  11- تصویب پروپوزال ارشد/دکتری
    1-11- پژوهشی نوع ششم ارشد
    2-11- پژوهشی نوع ششم دکتری
     

  12- گزارش پیشرفت پایان نامه/ رساله
    1-12- کارشناسی ارشد
    2-12- دکتری

  13- تمدید سنوات ارشد/دکتری

  14- نگارش پایان نامه/ رساله
    1-14-  الگو
    2-14- مشخصات

  15- دفاع از پروپوزال دکتری
    1-15- گواهی اعلام دفاع
    2-15- تحویل پروپوزال به اساتید راهنما/مشاور/داور

  16- پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری
    1-16- اعلام کفایت و تایید دفاع از رساله
    2-16- فرم اطلاعات مقالات و سایر فعالیت های پژوهشی منتج از رساله
    3-16- تحویل رساله به اساتید راهنما/مشاور/داور
  4-16- اطلاع رسانی جلسه دفاع دکتری

  17- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   1-17- اعلام کفایت و تایید دفاع از پایان نامه
   2-17- تحویل پایان نامه به اساتید راهنما/مشاور/داور
  3-17- اطلاع رسانی جلسه دفاع ارشد

  18- فرم اطلاعات دانشجویان دکتری

19- طرح های کاربردی

 1-19- درخواست پرداخت وجه
 2-19- صورت جلسه
 

20- ماموريت پژوهشي اعضاي هيات علمي

 1-20- فرم تاييديه احراز شرايط متقاضي مأموريت پژوهشي
 2-20- فرم پيشنهاد  مأموريت پژوهشي اعضاي هيات علمي
3-20- چک لیست مدارک لازم جهت استفاده از ماموریت پژوهشی