گروه های دانشکده گروه های دانشکده

Multidisciplinary Design Optimization Laboratory Multidisciplinary Design Optimization Laboratory

توسعه دانش طراحی و بهینه سازی نوین سامانه های هوافضا و انجام تحقیقات بروز کاربردی برای رفع نیازهای صنعتی  و ارتقای سطح رقابتی کشور در منطقه و در بین کشورهای توسعه یافته از مهم ترین اهداف آزمایشگاه طراحی و بهینه سازی سامانه های هوافضا(MDO) است. هم اکنون این آزمایشگاه در حوزه پژوهش فناوری های صنعتی و پژوهش کاربردی و با محورهای زیر در حال انجام کار است:

 •  طراحی و بهینه سازی هواپیماهای بدون سرنشین نسل جدید با نگرش چندموضوعی(سازه، آیرودینامیک، پیشرانش، هدایت کنترل و ناوبری)
 • طراحی و بهینه سازی هواپیماهی باسرنشین
 • طراحی و بهینه سازی چندموضوعی(MDO) ماهواره و ماهواره بر
 • بهینه سازی طراحی بال هواپیما با مدل های شبیه سازی دقت بالا
 • بهینه سازی صنعتی شکل آیرودینامیکی وسایل پرنده
 • بهینه سازی و طراحی سازه ها کامپوزیتی
 • توسعه زیر ساخت طراحی توزیعی سیستمی سامانه های  هوافضایی در چارچوب (MDO)
 • مدل سازی چندسطحی و طراحی آزمایش که هزینه های محاسباتی مدلهای شبیه سازی دقت بالا اما زمانبر را به شدت کاهش دهد
 • الگوریتم های پیشرفته در بهینه سازی طراحی و بهینه سازی چندهدفی
 • بهینه سازی طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان و طراحی تحت عدم قطعیت
 • توسعه دانش طراحی هواپیمای بدون سرنشین نسل جدید
 • بهینه سازی طراحی آیرودینامیک با مدل های شبیه سازی CFD دقت بالا
 • بهینه سازی شکل، ابعاد و تاپولوژی سازه های هوافضایی
 • توسعه دانش طراحی سیستمی همزمان توزیعی مشارکتی سامانه های هوافضایی