گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

کسب رتبه اول در پنجمین دوره مسابقات ملی کن ست ایران در سال ۱۳۹۵ توسط تیم UTSAT دانشکده علوم و فنون نوین حضور دانشکده علوم و فنون نوین در نمایشگاه یافته‌ها و دستاوردهای برگزیده پژوهشی و فناوری اساتید و پژوهشگران دانشگاه تهران در تاریخ ۱۴- ۱۲ اردیبهشت ماه