دوره اتاق تکنولوژی
دوره اتاق تکنولوژی
دوره آموزشی اتاق تکنولوژی
کارگاه آموزشی تئوری و عملی تخلیص پروتئین های نوترکیب
کارگاه آموزشی تئوری و عملی تخلیص پروتئین های نوترکیب
به دلیل درخواست شرکت کنندگان محترم زمان کارگاه به تاریخ سه شنبه 16/6/95 الی 17/6/95 تغییر پیدا کرد.
کارگاه آموزشی تئوری و عملی اصول بیان تولید پروتئین های نوترکیب در باکتری E.coli
کارگاه آموزشی تئوری و عملی اصول بیان تولید پروتئین های نوترکیب در باکتری E.coli
به دلیل درخواست شرکت کنندگان محترم زمان کارگاه به تاریخ سه شنبه 09/6/95 الی 11/6/95 تغییر پیدا کرد.

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه و رفع مشکلات و درخواست­های سازمانها و دستگاه های اجرایی کشور می باشد. با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی در دانشگاه امری ضروری است. در این راستا دانشکده علوم و فنون نوین با همکاری سایر مراکز (در صورت نیاز) اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی با هدف افزایش بهره وری و آموزش تخصصی افراد مختلف در حوزه های نوین علمی و تکنولوژیکی می نماید.


تماس با مرکز آموزشهای آزاد:

تلفن: 982188497229+ - 982161115768+

فکس: 982188497229+

پست الکترونیک: mrkhalili538[at]gmail.com