گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 71 نتیجه
از 2
 
دکتر مرتضی ابراهیمی

دکتر مرتضی ابراهیمی 

استادیار
شماره تماس: 61115762 - 88497212
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر بهمن ابراهیمی حسین زاده

دکتر بهمن ابراهیمی حسین زاده 

استادیار
شماره تماس: 86093078
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
دکتر علی ابوئی مهریزی

دکتر علی ابوئی مهریزی 

استادیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر سیدحمیدرضا احمدی

دکتر سیدحمیدرضا احمدی 

استادیار
شماره تماس: 86093248
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 
دکتر علیرضا اصلانی

دکتر علیرضا اصلانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر بابک اکبری

دکتر بابک اکبری 

استادیار
شماره تماس: 86093284
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
دکتر محمدعلی امیری آتشگاه

دکتر محمدعلی امیری آتشگاه 

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
دکتر ناصر انصاری پور

دکتر ناصر انصاری پور 

استادیار
شماره تماس: +98-21-86093101
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 
دکتر محمد برشان تشنیزی

دکتر محمد برشان تشنیزی 

استادیار
شماره تماس: 86093275-021
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
دکتر حسین بوبرشاد

دکتر حسین بوبرشاد 

استادیار
شماره تماس: 86093281
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 
دکتر فتح الله پورفیاض

دکتر فتح الله پورفیاض 

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
دکتر هادی تابش

دکتر هادی تابش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر بهرام تارویردی زاده

دکتر بهرام تارویردی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 336
پست الکترونیکی: 
دکتر علیرضا ترابی

دکتر علیرضا ترابی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر مهدی تیموری

دکتر مهدی تیموری 

استادیار
شماره تماس: 86093159
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
دکتر حسن جلیلی

دکتر حسن جلیلی 

استادیار
شماره تماس: 86093268
اتاق: 326
پست الکترونیکی: 
دکتر محمد حسین جهانگیر

دکتر محمد حسین جهانگیر 

استادیار
شماره تماس: 86093207
اتاق: 347
پست الکترونیکی: 
دکتر اشرف السادات حاتمیان زارمی

دکتر اشرف السادات حاتمیان زارمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر زهرا حاجی حسن

دکتر زهرا حاجی حسن 

استادیار
شماره تماس: 86093294
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 
دکتر حسن حاج قاسم صابون پز

دکتر حسن حاج قاسم صابون پز 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 328
پست الکترونیکی: 
دکتر احمد حاجی نژاد

دکتر احمد حاجی نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر سیدمرتضی حسینی

دکتر سیدمرتضی حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

دکتر زینب الهدی حشمتی رفسنجانی 

استادیار
شماره تماس: 86093401
اتاق: 338
پست الکترونیکی: 
دکتر مهرداد خاک بیز

دکتر مهرداد خاک بیز 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 
دکتر محمد خوانساری

دکتر محمد خوانساری 

استادیار
شماره تماس: 86093185
اتاق: 342
پست الکترونیکی: 
دکتر روزبه ریاضی

دکتر روزبه ریاضی 

استادیار
شماره تماس: 86093251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر فاطمه راضی آستارایی

دکتر فاطمه راضی آستارایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر فرشته رحیمی

دکتر فرشته رحیمی 

استادیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
دکتر زهرا رزاقی مقدم کاشانی

دکتر زهرا رزاقی مقدم کاشانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر علی حسین رضایان (نماینده هیات ممیزه دانشگاه تهران)

دکتر علی حسین رضایان (نماینده هیات ممیزه دانشگاه تهران) 

دانشیار
شماره تماس: 02186093318
اتاق: 02186093318
پست الکترونیکی: 
دکتر علیرضا رضائی

دکتر علیرضا رضائی 

استادیار
شماره تماس: 982186093193
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر رهام رفیعی

دکتر رهام رفیعی 

دانشیار
شماره تماس: Tel: 009821 8609 3046 - Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
دکتر مهدی رهایی جهرمی (مشاور بین الملل)

دکتر مهدی رهایی جهرمی (مشاور بین الملل) 

دانشیار
شماره تماس: 86093408
اتاق: 348
پست الکترونیکی: 
دکتر هادی زارع

دکتر هادی زارع 

استادیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 
دکتر فاطمه یزدیان

دکتر فاطمه یزدیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد

دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر امیر علی سیف الدین اصل

دکتر امیر علی سیف الدین اصل 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی 

دانشیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
دکتر شاهرخ شمس

دکتر شاهرخ شمس 

استادیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر مصطفی صالحی

دکتر مصطفی صالحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر حسین صباحی

دکتر حسین صباحی 

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
دکتر محمدحسین صبور

دکتر محمدحسین صبور 

استادیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
دکتر مهدی ضرابی

دکتر مهدی ضرابی 

استادیار
شماره تماس: 86093240
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر مجتبی طحانی

دکتر مجتبی طحانی 

دانشیار
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر محمد طهماسبی پور

دکتر محمد طهماسبی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر خلیل عالی پور

دکتر خلیل عالی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر رضا عسکری مقدم

دکتر رضا عسکری مقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر آزاده غائی

دکتر آزاده غائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر مهدی فکور ثقیه

دکتر مهدی فکور ثقیه 

دانشیار
شماره تماس: 86093052
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 71 نتیجه
از 2