گروه های دانشکده گروه های دانشکده

ریاست دانشکده علوم و فنون نوین

دکتر محمود کمره ای


معاون اجرائی و دانشجویی

دکتر شیدوش وکیلی پور


معاون علمی

دکتر علی بخش کسائیان