اسامی دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت مراجعه برای رفع مغایرت مالی شهریه

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر/

دانشجویان محترمی که اسامی آنها در لیست پیوست می باشد هرچه سریعتر جهت رفع مغایرت مالی شهریه خود به اداره کل شاهد وایثارگر واقع در خیابان 16 آذر خیابان ادوارد براون دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم مراجعه بموقع متوجه خود دانشجو است.

آدرس کوتاه :