مراسم دید و بازدید سال ۱۳۹۷ در دانشکده علوم و فنون نوین برگزار شد

summary-address :