مدیر گروه مدیر گروه

Assistant Professor
Contact Number : 61115774-88497302-86093285
Room: 351
بريد إلكتروني: mehrnejad [AT] ut.ac.ir

اعضای هیئت علمی بخش بیوتکنولوژی اعضای هیئت علمی بخش بیوتکنولوژی

اعضای هیئت علمی بخش مهندسی پزشکی اعضای هیئت علمی بخش مهندسی پزشکی

اعضای هیئت علمی بخش نانوبیوتکنولوژی اعضای هیئت علمی بخش نانوبیوتکنولوژی