مدیر گروه مدیر گروه

Associate Professor
Contact Number : 61115774-88497302-86093285
Room: 351
بريد إلكتروني

اعضای هیئت علمی بخش بیوتکنولوژی اعضای هیئت علمی بخش بیوتکنولوژی

اعضای هیئت علمی بخش مهندسی پزشکی اعضای هیئت علمی بخش مهندسی پزشکی

اعضای هیئت علمی بخش نانوبیوتکنولوژی اعضای هیئت علمی بخش نانوبیوتکنولوژی