جلسات دفاع جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده مطهره حسینی دانشجوی رشته مهندسی شیمی-زیست پزشکی 0
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نساء پسران افشاریان دانشجوی رشته بیوتکنولوژی میکروبی 1
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید جعفرخانی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی- بافت 1
جلسه دفاع از رساله دکترا آقای سیدمحمدنوید قریشی دانشجوی رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی 0
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید بهمنی دانشجوی رشته مهندسی اکوهیدرولوژی 0
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی ابراهیمی نشقی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی - بیومواد 1
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رسول عباسی دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 14
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی آزمون دانشجوی رشته مهندسی مکاترونیک 7
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا بشارتی دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی 7
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید مهاجر یامی دانشجوی رشته مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر 10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین چوپانی خیرآبادی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک 9
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدامین آقازاده دانشجوی رشته مهندسی پزشکی-بیومکانیک 11
جلسه دفاع از رساله خانم مهسا صدیقی دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی 14
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد کاوند دانشجوی رشته مهندسی مکاترونیک 13