جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی مکاترونیک
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی مکاترونیک
آقای محمد جواد داوری، یک شنبه مورخ 22/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ ساعت 16
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی
خانم الهه بوالحسنی، سه شنبه مورخ 28/‏۰۶/‏1396 ،‬ ساعت ۱۶