جلسات دفاع جلسات دفاع

خانم فاطمه عروجعلیان، دوشنبه مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۱۳:۳۰
جلسه دفاع آقای عابد روتخلی، دوشنبه مورخ ۲۶/ ۰۴/‏۱۳۹۶ ، ساعت۱۰
جلسه دفاع خانم نازنین احمدی رزدار، چهارشنبه مورخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۱۵
جلسه دفاع خانم شبنم فیضی، یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۹