کارگاه آموزشی تئوری و عملی تخلیص پروتئین های نوترکیب

به دلیل درخواست شرکت کنندگان محترم زمان کارگاه به تاریخ سه شنبه 16/6/95 الی 17/6/95 تغییر پیدا کرد.