کارگاه آموزشی تئوری و عملی اصول بیان تولید پروتئین های نوترکیب در باکتری E.coli

به دلیل درخواست شرکت کنندگان محترم زمان کارگاه به تاریخ سه شنبه 09/6/95 الی 11/6/95 تغییر پیدا کرد.