چاپ مقاله جناب آقای دکتر مهدی مهرپویا دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در مجله با ضریب تاثیر ۲۴/‏۲۵

مقاله جناب آقای دکتر مهدی مهرپویا، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، در مجله با عنوان" Progress in Energy and Combustion Science" و دارای ضریب تاثیر ۲۵.۲۴ به چاپ رسید.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360128517301910

آدرس کوتاه :