پیروی تفویض اختیار در خصوص ارایه سنوات دانشجویان مشمول در دانشگاه

 با سلام

         پیرو نامه شماره 120724/پ/122 مورخ 1396/5/7 وبا توجه به جلسه هماهنگی مورخ 1396/7/4 و بخشنامه های سازمان وظیفه عمومی در رابطه با نحوه تایید سنوات ارفاقی (اضافه برحدنصاب) دانشجویان ذکورمشمول از سال تحصیلی 96-1395 و پیرو مذاکرات قبلی در خصوص درخواست تفویض اختیار برای ارایه سنوات ارفاقی  دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به  شرح ذیل به دانشگاه تهران  به استحضار می رساند؛ حسب نظر موافق آن مدیریت محترم برای ارایه سنوات ارفاقی توسط دانشگاه با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و اجازه ثبت نام  دانشجویان متقاضی سازمان یا لازم است در هنگام ارایه سنوات از سازمان وظیفه عمومی مجوز لازم با ذکر مدت اعتبار اخذ شده باشد. بر این اساس چنانچه مجوز رسمی آن مدیریت محترم برای اقدامات فوق الذکر واصل نشود هنگام وصول گزارش دانش آموختگان با عودت مکاتبات مربوط و توسط نظام وظیفه ( پلیس + 10 یا مرکز عملیات مشمولان حوزه مرکزی ) مواجه خواهیم شد. این امر، مراجعه حضوری دانش آموختگان مشمول ضمن صرف زمان بیشتر برای پیگیری و تهیه مکاتبات متعدد را در پی خواهد داشت .

جدول سنوات تحصیلی مورد تایید اداره وظیفه عمومی به شرح ذیل (موضوع بخشنامه شماره 23/8/01/1012994 مورخ 1391/6/20 سازمان وظیفه عمومی) می باشد :
 

 

 

ردیف

نام مقطع

میزان سنوات ارفاقی ( سال )

مصوبات نظام وظیفه

1

کارشناسی پیوسته

5

2

کارشناسی ارشد پیوسته

6

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

4

دکتری پیوسته پزشکی و دامپزشکی

8

5

دکتری ناپیوسته ( تخصصی)

6

6

دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی

8

 

 


 

تمدید سنوات  ارفاقی با ( رای شورای آموزشی واحدها و  کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ) با توجه به آیین نامه های آموزشی مربوط ( مصوب وزارتخانه ) به شرح ذیل می باشد :

- مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های سال 1390 الی 1392 ( برای نیمسال های :11 و 12 )

- مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های سال 1393 و پس از آن ( برای نیمسال های : 9 و 10 )

- مقطع کارشناسی ارشد پیوسته ورودی های سال های مختلف ( برای نیمسال های :5 و 6 )

- مقطع دکتری تخصصی ورودی سال 1394 و قبل از آن مختلف ( برای نیمسال های : 11 و 12 )

- مقطع دکتری تخصصی ورودی سال 1395 و پس از آن ( برای نیمسال های 10و 11 )

آدرس کوتاه :