مرخصی تابستانی اعضای هیات علمی سال 1397

دراجرای ماده ۸۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص مرخصی تابستانی، موارد ذیل جهت استحضار و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

۱- مدت مرخصی سال جاری اعضای محترم هیات علمی دارای وضعیت استخدامی رسمی ۵۵ روز و اعضای محترم هیات علمی پیمانی ۲۵ روز (به نسبت روزهای کارکرد در طول یکسال) می‌باشد.

۲- تاریخ شروع استفاده از مرخصی تابستانی از روز شنبه مورخ 1397/04/23می‌باشد.

۳- حضور اعضای محترم هیات علمی در محل خدمت از روز شنبه مورخ1397/06/17به منظور انجام وظایف محوله، برنامه ریزی و آغاز به موقع کلاس‌های نیمسال اول 98-1397 الزامی است. تاریخ آغاز نیمسال اول تحصیلی از روز شنبه 1397/06/31 خواهد بود.

۴- صدور احکام مرخصی اعضای هیات علمی فاقد پست‌های اجرایی مصوب و ارسال رونوشت آن به مدیریت منابع انسانی دانشگاه به عهده واحدها می‌باشد.

۵-  میزان مرخصی سالانه اعضای، نیمه وقت به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت است.

6-  به استناد مصوبه مورخ1395/10/07هیات امنای دانشگاه در مواردی که دانشگاه با درخواست اعضای هیات علمی فاقد سمت‌ اجرایی برای استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی تابستانی به سبب اشتغال به فعالیت­های علمی و پژوهشی موافقت نکند؛10 روز از مرخصی استحقاقی استفاده نشده تابستانی آنها مشروط به تایید مسئول واحد مربوط ذخیره می شود. سقف ذخیره مرخصی موضوع این مصوبه در طول خدمت عضو هیات علمی، 30 روز خواهد بود و از زمان ذخیره تا سه سال قابل استفاده و غیرقابل بازخرید است.

آدرس کوتاه :