مجوز سنوات ارفاقی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)با سلام

         احتراماً پیرو نامه های شماره 205/پ/122 مورخ23/2/1396و شماره 263132/پ/122 مورخ 9/9/1395 و عطف به بخشنامه شماره 23/2/2/136 مورخ 5/2/1395 آن مدیریت محترم در مورد اخذ مجوز سنوات ارفاقی دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه موارد ذیل را به استحضار می رساند ؛ 

1- سنوات ارفاقی داده شده توسط دانشگاه از نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 به قبل ، پس از اتمام تحصیل در پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 و اخذ نامه معرفی و ابطال با تهیه معافیت نامه توضیحی این اداره کل به طور جداگانه طبق روال قبل از بخشنامه فوق تهیه و به متقاضی تحویل می گردد .  براساس جلسه هماهنگی مورخ 14/7/1395 با جناب سرهنگ پاسدار حمیدزاده معاونت محترم امور معافیت ها و مشمولان آن سازمان با مسئولان آموزشی پردیس ها و دانشکده های این دانشگاه  اجرای بخشنامه فوق و تکمیل فرم های شماره 1 و 2 از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 (1/2/1395) برای کلیه دانشجویان مشمول که متقاضی سنوات اضافی در نیمسال مذکور  و یا نیمسالهای بعدی اقدام می گردد .

الف : تمدید سنوات ارفاقی برای  مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی

2- با عنایت به تعداد کثیر دانشجویان این دانشگاه ارایه نیمسال های پنجم و ششم مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و نیمسال یازدهم دوره دکتری تخصصی به کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس ها و دانشکده ها طبق مصوبه سال 1391 " شورای منتخب دانشگاه تفویض اختیار"  گردیده است .

3- در این خصوص ، دانشگاه برای دانشجویان مشمول متقاضی سنوات ارفاقی از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 و پس از آن در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه فرم شماره 1 را برای نیمسال های ارفاقی مورد نظر در حال حاضر تکمیل و ارسال می نماید .

4- چنانچه درخواست دانشجو برای ارایه سنوات ارفاقی در مقطع ؛ کارشناسی ارشد ، برای نیمسال هفتم و در مقطع دکتری تخصصی ، برای  نیمسال دوازدهم و بالاتر باشد ، پس از ارایه مستندات و بررسی وضعیت و مدارک وی و خاص بودن درخواست دانشجو و تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و به شرط وجود موافقت قبلی آن سازمان  مراتب با تکمیل و ارسال فرم شماره 2 برای اعلام موضوع تمدید  ومکاتبه مجدد ارایه سنوات ارفاقی به دانشجو، اعلام خواهد شد .

ب : تمدید سنوات ارفاقی برای مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی ( حرفه ای ) دامپزشکی

5- سنوات ارفاقی ( حداکثر دو نیمسال ) طبق آیین نامه کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص وزارتخانه برای مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های سال 1393 و پس از آن برای نیمسال های نهم و دهم ارفاقی برای ورودی های سال 1390 و قبل از آن ؛ نیمسال های یازدهم و دوازدهم ارفاقی و برای ورودی های سال های 1389 و قبل از آن ؛ برای نیمسال های سیزدهم و چهاردهم با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 اقدام و برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 به بعد بند یک بر اساس بخشنامه آن سازمان و توضیحات نیز فرم شماره 1 تکمیل و ارسال می شود و در صورت تایید آن سازمان سنوات ارفاقی به دانشجو داده شود .

6- در خصوص موارد تغییر رشته دانشجویان کارشناسی موضوع استعلام سنوات مورد نیاز دانشجو بیش از یک نیمسال با فرم شماره 1 به منظور امکان صدور حکم تغییر رشته و ادامه تحصیل دانشجو با سنوات لازم می باشد . در این رابطه وبا در نظر گرفتن مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمی توان با یک نیمسال ارفاقی حکم را صادر و سپس برای نیمسال های بعدی مجدداً استعلام نمود .باید سنوات باقی مانده دانشجو را با توجه به واحدهایی که پذیرفته می شود ، در رشته جدید برای دانش آموختگی در رشته جدید به دقت محاسبه نمود ، چنانچه با سنوات مورد نیاز ( باقی مانده + ارفاقی ) امکان دانش آموختگی دانشجو فراهم شود ، حکم صادر گردد . از طرفی دانشجو پس از تغییر رشته منصرف از ادامه تحصیل در رشته قبلی محسوب می گردد ، لیکن انصراف از تحصیل قطعی محسوب نمی شود .

7- برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی بر اساس سال ورود ( قبولی در آزمون سراسری ) نیز دو نیمسال ارفاقی مقرر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 با تایید کمیسیون اقدام شده است . برای تمدید سنوات ارفاقی از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 به بعد با فرم شماره 1 ( بر اساس بخشنامه آن سازمان و توضیحات بند 1 ) اقدام می شود .

خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به تعداد کثیر دانشجویان دانشگاه تهران در کلیه مقاطع تحصیلی وبروز تاخیر در اسعلام به موقع و پیرو موافقت قبلی با معاونت محترم امور معافیت های آن سازمان تمدید سنوات تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 پذیرفته شده وبه واحدهای تابعه ابلاغ گردد. همچنین موارد تمدید سنوات از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 و پس از آن برای تعداد مجاز سنوات ارفاقی مجدد (که باید نیمسال به نیمسال انجام شود)صرفاً با یک بار مکاتبه ( با فرم شماره 1 ) و پس از تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهیه و ارسال گردد . اعلام نتیجه مزید امتنان خواهد بود.قبلا"از عنایت حضرتعالی وهمکاران محترم کمال تشکر را دارد .
 

آدرس کوتاه :