عدم اقدام برای بی اثر کردن درس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(1395)سال(1394)

 با سلام

       پیرو نامه شماره 256755/پ/122 مورخ 1396/8/24 در خصوص مصوبه شورای آموزشی دانشگاه به استحضار می رساند؛ موضوع پیشنهاد "بی اثر کردن" دو درس مردودی در مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی های سال 1394 دوره مختلف کارشناسی ارشد و یک درس مردودی در دوره دکتری تخصصی برای ورودی های سال 1395 و پس از آن با توجه به آیین نامه های آموزشی مربوط مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تهران در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد .

براساس مصوبه جلسه مورخ     شورای مذکور مقرر شد ؛ موضوع به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منعکس و پس از وصول پاسخ اقدام لازم به عمل آید .

آدرس کوتاه :