عدم احتساب مشروطی دانشجو با انتخاب واحد کمتر از حدنصاب کارشناسی ارشد

به استحضار می رساند ؛ موضوع نحوه محاسبه مشروطی دانشجو مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه دوره های تحصیلی ( روزانه ، نوبت دوم ، شهریه پرداز ، مجازی ، مشترک ) در نیمسال های دارای واحد کمتر از حدنصاب ( حداقل 8 واحد ) در جلسه مورخ 17/8/1394 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مطرح و با توجه به آیین نامه های آموزشی قبلی و آیین نامه آموزشی جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1394 وزارتخانه موارد ذیل مصوب گردید :

1- انتخاب واحد دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 1394 و سال های قبل در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 8 واحد  گردد .

2- در موارد خارج از اراده دانشجو به دلیل  مشروحه ذیل چنانچه انتخاب واحد وی کمتر از حدنصاب 8 واحد باشد و یا با انجام عملیات ذکر شده موجب کاهش سقف واحدهای باقی مانده  از حداقل 8 واحد شده باشد ، مشروطی دانشجو در آن نیمسال محاسبه نمی شود .

1-2- صرفاً آخرین نیمسال تحصیلی در کارنامه دانشجو برای رشته هایی که دارای پایان نامه یا بدون پایان نامه می باشند ، چنانچه واحدهای انتخابی دانشجو کمتر از حدنصاب باشد ، مشروطی وی در آن نیمسال محسوب نمی گردد .

2-2-  حذف پزشکی درس یا دروس با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه .

3-2- عدم ارائه دروس و امکان اخذ واحد تا حداقل 8 واحد با تایید گروه آموزشی مربوط.

4-2- حذف مجاز درس یا دروس دانشجوی شاهد و ایثارگر بر اساس آیین نامه مربوط .

5-2- حذف مجاز درس یا دروس به دلایل حوادث غیر مترقبه و خارج از اراده دانشجو که به تایید گروه آموزشی مربوط و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی / کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده مربوط رسیده باشد .

6-2- وجود درس یا دروس با نمره ناتمام در نیمسال مربوط که دارای مهلت قانونی و تاخیر همراه با دروس دیگر موجه می باشد .

7-2- اخذ درس یا دروس دوره تحصیلی  با دروس جبرانی و ... چنانچه در پایان نیمسال تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 8 واحد گردد .

3- موارد فوق برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل می باشد و از پایان نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 صرفاً با تایید آن معاونت محترم و ً به شرط درج علت و یا مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ً با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی در سیستم جامع  آموزش قابل قبول بوده و تایید می گردد .  در غیر این صورت مشروطی دانشجو با هر تعداد واحد جزو سنوات مشروطی محرز محسوب خواهد شد .

4- وضعیت محاسبه مشروطی در کارنامه های دانشجویان فرد شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 و نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 و نیمسال های قبل از آن در مورد بندهای 3-2 الی 5-2 بر اساس سایر بخشنامه ها و مقررات مربوط طبق روال معمول اقدامی می گردد . برای بندهای 1-2 و 2-2 و 6-2 طبق این بخشنامه باید انجام گردد .

5- هنگام ارسال گزارش فارغ التصیلی دانش آموخته در صورت وجود واحد کمتر از حدنصاب در هر یک از نیمسال های تحصیلی باید در قسمت توضیحات گزارش علت و مستند اقدام ، حتماً ذکر گردد .

آدرس کوتاه :