صدور حکم انصراف - محروم از تحصیل و انتقال دانشجو

    به استحضار می رساند؛ صدور حکم انصراف از تحصیل، محروم از تحصیل و یا انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر پس از ثبت نام الکترونیکی و حضوری دانشجو در دانشگاه تهران و صدور و تحویل کارت دانشجویی منوط به "وصول تاییدیه تحصیلی معتبر مقطع قبلی" که نشان دهنده ورود مجاز دانشجو برای ادامه تحصیل در دانشگاه تهران می باشد، امکان پذیر است.

بر این اساس چنانچه تاییدیه دانشجو واصل نشده باشد اصل تایید پذیرش و ثبت نام وی و تطبیق دانش آموختگی ایشان در مقطع قبلی با مقررات و دستورالعمل ثبت نام مغایرت دارد. در صورت عدم وصول تاییدیه صدور حکم انصراف با متن دانشجوی انصرافی / محروم از تحصیل و انتقالی امکان پذیر نیست.

خواهشمند است دستور فرمایند هنگام تکمیل فرم تسویه حساب دانشجو تاییدیه وی را که حداکثر باید تا قبل از شروع نیمسال دوم واصل و توسط اداره آموزش بررسی شده باشد، در پرونده الکترونیکی درج نمایند.

آدرس کوتاه :