سنوات تحصیلی دوره های دکتری تخصصی ورودی های سال 1392 الی 1394 و ورودی سال 1395 و پس از آن

با سلام

         احتراماً با توجه به تعیین سنوات تحصیلی برای دوره های دکتری تخصصی مطابق آیین نامه های آموزشی مصوب سال های 1389 و 1395 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( و مصوب شورای آموزشی دانشگاه در سال های 1392 و 1394) بدین وسیله "حداقل زمان مجاز برای دفاع از رساله" در خصوص دانشجویان دوره های مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد :

الف : دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی 93-1392 الی سال تحصیلی 95-1394  در شیوه آموزشی - پژوهشی حداقل پس از گذشت دو نیمسال تحصیلی از تاریخ تصویب موضوع رساله با ارایه وضعیت مقاله ، مراحل پیشرفت و کیفیت پایان نامه بر اساس توضیحات مشروح استاد راهنما و با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه" در پایان نیمسال هفتم تحصیلی " مجاز به دفاع از رساله می باشند .

ب : دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی 96-1395 به بعد  ، حداقل پس از گذشت دو نیمسال تحصیلی از تاریخ تصویب موضوع رساله در پایان  نیمسال ششم تحصیلی با ارایه وضعیت مقاله ، مراحل پیشرفت وکیفیت پایان نامه با توضیحات مشروح استاد راهنما و با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مجاز به دفاع از رساله می باشند .

توجه : تاریخ پایان نیمسال در خصوص نیمسال  اول هر سال تحصیلی 30 بهمن ماه و در خصوص نیمسال  دوم هر سال تحصیلی 31 شهریور ماه می باشد .

آدرس کوتاه :