سنوات ارفاقی مقاطع ؛ کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی ( Ph.D )

با سلام                       « فوری »

        احتراماً پیرو نامه های شماره 115060/پ/122 مورخ 1395/5/5 و شماره 263132/پ/122 مورخ 1395/9/9 و شماره 34410/پ/122 مورخ 1396/2/14 به استحضار می رساند ؛ بر اساس بخشنامه های اداره وظیفه عمومی سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول باید با ذکر دلایل مربوط با فرم های تعیین شده به آن اداره اعلام گردیده و پس از تایید موافقت ، دانشجو از سنوات ارفاقی استفاده کند . بر این اساس مواردی که قبلاً  توسط کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده طبق تفویض اختیارات سال 1391 دانشگاه برای نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد و نیمسال یازدهم مقطع دکتری تخصصی و همچنین تمدید سنوات بیشتر مقاطع فوق و نیمسال های ارفاقی مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی با تایید کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 اقدام شده  ، باید هنگام تحویل نامه اتمام کار ( دانش آموخته / دانشجوی انصرافی / دانشجوی محروم از تحصیل/ تغییر رشته  / انتقال ) نامه گزارش سنوات اضافه دانشجویان نیز برای اداره وظیفه عمومی تهیه و تحویل گردد .

خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص تمدید سنوات دانشجویان مشمول موارد ذیل را اقدام نمایند:

الف : دانشجوی مشمول دارای سنوات ارفاقی نیمسال اول و دوم سل تحصیلی 96-1395 و قبل از آن

- پس از اخذ معرفی نامه اتمام کار ( دانش آموختگی / انصراف / اخراج / تغییر رشته / انتقال ) دانشجو برای اخذ نامه ضمیمه برای گزارش و مجوز سنوات ارفاقی به این اداره کل مراجعه نماید .

ب : دانشجوی مشمول دارای سنوات ارفاقی از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 و پس از آن

- موارد تفویض اختیار شده ( نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد و نیمسال یازدهم مقطع دکتری تخصصی برای ورودی های 1394 و قبل از آن ) بعد از تایید کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده و قبل از ثبت نام دانشجو مراتب باید در اسرع وقت به این اداره کل اعلام گردد . پس از آن وضعیت تحصیلی و سوابق دانشجو توسط این مدیریت به اداره وظیفه عمومی با فرمت های تعیین شده باید اعلام شود .

- به هر صورت ادامه تحصیل و شرکت در کلاس ها و امتحانات و ادامه هرگونه فعالیت پژوهشی آنان منوط به وصول موافقت نامه اداره وظیفه عمومی خواهد بود .

- در رابطه با تمدید سنوات نیمسال های ارفاقی مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی و نیمسال هفتم دانشجوی مشمول کارشناسی ارشد و نیمسال دوازدهم و بیشتر دانشجویان مشمول مقطع دکتری تخصصی توسط این مدیریت بر اساس رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه اقدام همزمان با اعلام نتیجه آن پردیس / دانشکده صورت می پذیرد .

مزید استحضار فرمت های تعیین شده در دست اقدام و اجرا از طریق سیستم جامع آموزش می باشد . پس از وصول نتیجه و تعیین گردش کار اقدام ، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد .

آدرس کوتاه :