رئیس دانشکده

ریاست دانشکده علوم و فنون نوین

دکتر محمود کمره ای


معاون اجرائی و دانشجویی

دکتر شیدوش وکیلی پور


معاون علمی

دکتر علی بخش کسائیان

 
 

 

آدرس کوتاه :