درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست وششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران( انتخاب شرکت فناور برتر)

در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از بین شرکت کنندگان،  شرکت مکانیزه فناور به مدیر عاملی جناب آقای دکتر علیرضا هادی حسین آبادی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین، به عنوان شرکت فناور برتر شناخته شد. این شرکت با انجام پروژه های کاربردی و عقد قرارداد با سایر سازمان ها، گام های موثری در تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و تولید دستاوردهایی به شرح ذیل اقدام نموده است.
 
1- دوربین پیشرفته بازرسی و ویدئومتری چاه های عمیق
 
2- ربات بازرسی و ویدئومتری شبکه فاضلاب
 
3- سیستم احیا چاه عمیق آب
 
4- ربات ترمیم شبکه فاضلاب
آدرس کوتاه :