جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم نسیبه امرایی دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی

به استحضار می رساند جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم نسیبه امرایی  دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان" مدلسازی انتشار آلودگی در آب های زیرزمینی(مطالعه موردی:دشت ورامین)"روز چهارشنبه مورخ ۱۱/25/‏۱۳۹۶‬ ساعت 15 در کلاس 12 برگزار می شود.

آدرس کوتاه :