جلسه دفاع خانم انوشه شاه میرزا دانشجوی رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش

به استحضار می رساند جلسه دفاع خانم انوشه شاه میرزا دانشجوی رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش  دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان: "کاهش شبکه سیستم های توصیه گر "، روز دوشنبه مورخ 11/23/‏۱۳۹۶‬ ساعت 17  در کلاس 15برگزار می شود.

آدرس کوتاه :