جلسه دفاع آقای احمد پاهکیده دانشجوی رشته مهندسی فناوری ماهواره

به استحضار می رساند جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای احمد پاهکیده دانشجوی رشته مهندسی فناوری ماهواره دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان «طراحی سیستمی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره در مدار زمین آهنگ به کمک روش ماتریس ساختار طراحی» روز یکشنبه مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ ‬ ساعت ۱۶:۳۰ در کلاس ۱۵ برگزار می شود.

آدرس کوتاه :