گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

مراسم اعیاد شعبانیه در دانشکده علوم و فنون نوین برگزار شد برگزاری نشست مشترک دانشکده علوم و فنون نوین با اساتید دانشگاه ملی علوم هوایی اکراین جایزه بین‌المللی بنیاد جهانی انرژی به پروژه تحقیقاتی-کاربردی محققین دانشکده علوم و فنون نوین رسید درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
// ]]>