بخشنامه-1395(نحوه تمدید سنوات و دو برگ فرم مربوط در مورد دانشجویان مشمول)

  به پیوست تصویر نامه شماره 35386/4 مورخ 13/04/1395 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به همراه نامه شماره 136/2/2/23 مورخ 05/02/1395 سازمان وظیفه عمومی ناجا و دو برگ فرم مربوط ارسال می شود . با عنایت به این که دانشجویان پسر مشمول در هر مقطع تحصیلی موظف هستند برابر سنوات اعلام شده از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا تحصیل کنند خواهشمند است ضمن رعایت کامل بخشنامه های پیوست به نکات زیر دقت فرمایند :

  1. پس از اتمام سنوات تحصیلی ( برابر مقطع تحصیلی مربوط ) برای دانشجویان یاد شده دو نیمسال ارفاقی نیز تعیین شده است . در صورتی که دانشجو در طول دو نیمسال ارفاقی بتواند واحدهای باقیمانده را بگذراند یا در طول آن مدت پایان نامه یا رساله خود را آماده دفاع کند ، موضوع تمدید سنوات ایشان پس از ارسال درخواست آن توسط پردیس / دانشکده در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می شود . در صورت تایید ادامه تحصیل دانشجو در کمیسیون ، « فرم الف » ( فرم پیوست ) تکمیل و یرای صدور مجوز به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال می شود .
  2. دانشجو پس از گذراندن دو نیمسال ارفاقی ، از آن تاریخ یک سال مهلت دارد تا برای اعزام به سربازی ، خود را به نظام وظیفه معرفی کند . در صورتی که دانشجو تا آن تاریخ موفق به گذراندن واحدهای باقیمانده یا دفاع از پایان نامه و رساله نشده باشد می تواند از این فرصت یک ساله نیز استفاده کند . برای این کار نیز لازم است پس از ارسال درخواست تمدید سنوات توسط پردیس / دانشکده ، موضوع در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بررسی و بعد از تایید تمدید سنوات ، « فرم ب » ( فرم پیوست ) تکمیل و برای صدور مجوز به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال شود .
  3. یادآور می شود برای تمدید سنوات دانشجویان مشمول لازم است برای هر نیمسال تحصیلی جداگانه اقدام و فرایند یاد شده در بندهای 1 و 2 ( بالا ) به طور کامل تا دریافت مجوز از سازمان وظیفه عمومی ناجا انجام شود .
  4. همچنین نظر آن پردیس / دانشکده و دانشجویان مشمول را به بندهای 5 ، 6 و 7 بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا ( بخشنامه پیوست ) در خصوص عدم امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر و نیز غیبت ایشان ( در صورتی که بخواهند از فرصت یک ساله معرفی به نظام وظیفه برای تمدید سنوات استفاده کنند ) جلب می کند .
  5. در ضمن در صورت امکان و با هماهنگی مرکز برای تهیه فرم های « الف » و « ب » و گردش خودکار در سامانه جامع آموزش دانشگاه اقدام خواهد شد .
  6. رعایت این بخشنامه از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 برای دانشجویان پسر مشمول که اجرای آن شامل حال آنها می شود ، الزامی است .
آدرس کوتاه :