بخشنامه/بنیاد / دانشجویان جدید الورود96

با سلام واحترام،

ضمن ارسال نامه شماره 15/91568مورخ 96/6/26  بنیاد ملی نخبگان(قابل رویت در عطفی نامه) به استحضار می رساند سامانه بنیاد نخبگان (ثریا) جهت ثبت نام و ارائه درخواست دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-96  برای بهره مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان فعال گردیده است. لذا پردیس/ دانشکده ها ضروری است  به نحو مقتضی به دانشجویان جدید الورود حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) اطلاع رسانی نماید تا به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا 96/7/20 نسبت به بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :