آیین نامه کار دانشجویی سال 95

آئین نامه استفاده از کار دانشجویی دانشگاه تهران که در ۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۴/‏۸‬ / ۹۵‬ به تصویب هیأت رئیسه محترم دانشگاه رسیده است در پیوست موجود می باشد. لازم به ذکر است آئین نامه فوق از آذر ماه سال جاری قابل اجرا خواهد بود.

  • آیین نامه کار دانشجویی
آدرس کوتاه :