انتصاب دکتر علی حسین رضایان به عنوان معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری

سلام علیکم

نظر به حسن سوابق، تجارب، تخصص و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال و همیاری همکاران محترم در دانشگاه تهران، سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری و دیگر واحدهای مرتبط در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

 
  امضا کننده : علی محقر - معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری
   

   
آدرس کوتاه :