انتشار کتاب مرجع در زمینه تئوری کدینگ توسط دکتر مهدی تیموری استادیار دانشکده علوم و فنون نوین

کتاب "کدگذاری تصحیح خطا: الگوریتم‌ها و روش‌های ریاضی" نوشتة تاد کی مون توسط دکتر مهدی تیموری استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ترجمه و تصحیح شده و توسط انتشارات دانشگاه تهران در یک مجموعة دو جلدی 1352 صفحه‌ای به چاپ رسیده است. این کتاب علاوه بر مباحث پایه‌ای تئوری کدینگ، کدهای TCM، LDPC، Turbo و کدهای فضا-زمان را نیز پوشش می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب ترجمه، وجود توضیح‌های تکمیلی مترجم (به صورت پاورقی) و همچنین تصحیح‌هایی نسبت به کتاب اصلی می‌باشد.

چرا این کتاب پیشنهاد می‌شود: اول اینکه این کتاب توازن بسیار خوبی بین مسائل نظری و عملی برقرار ساخته است. با این حال نویسنده در میزان ارائة روش‌های ریاضیِ پیچیده دقت زیادی به خرج داده است تا بیش از نیاز خواننده (و در نتیجه مأیوس کردن او از ادامة کار) نباشد. دوم اینکه در این کتاب ارائة مباحث ریاضی مرتبط با هر موضوع، در بخش مربوط به همان موضوع انجام شده است. این امر باعث می‌شود که خواننده بتواند به راحتی با مباحث ریاضی ارتباط برقرار نموده و لزوم یادگیری آنها را درک نماید. سوم اینکه حضور پررنگ پیاده‌سازی نرم‌افزاری الگوریتم‌ها در این کتاب جنبة کاربردی بودن آن را بسیار پررنگ کرده است.

آدرس کوتاه :