انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

باسمه تعالی

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه تهران

« ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 »

با سلام

  1. ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 از بعدازظهر روز شنبه مورخ 7/11/1396 فعال می شود .
  2. ثبت نام دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال 1396 برای نیمسال مذکور در حال حاضر منوط به وصول و ثبت تاییدیه در سامانه جامع نمی باشد و قابل انجام است .
  3. انتخاب واحد کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه ورودی سال 1396 و قبل از آن منوط به "وصول معافیت تحصیلی معتبر " و ثبت در سامانه جامع می باشد .

                                                                                                                                                           

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                                 اداره کل خدمات آموزشی 

                                                                                                                                                                                             

آدرس کوتاه :