اطلاعیه نحوه اعلام رای کمیسیون بررسی موارد خاص

  احتراماً پیرو نامه شماره 240768/پ/122 مورخ 1396/8/13 به پیوست اطلاعیه مربوط به نحوه اعلام رای کمیسیون بررسی موارد خاص در خصوص دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کلیه سهمیه ها و دوره ها)  ارسال می گردد . موارد ذیل را به استحضار می رساند؛

1- نامه های ارسالی به شرط ارائه مستندات کارنامه جدید و پس از بررسی در کمیسیون با رعایت نوبت مطرح و پاسخ در اسرع وقت به اداره آموزش آن پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه ارسال می گردد.

2- در صورتی که کمیسیون با تقاضای درخواست دانشجو موافقت ننموده باشد، هرگونه درخواست تجدید نظر وی منوط به پرداخت مبلغ -/200/000 ریال به شماره حساب 5225557690  بانک ملت شعبه 1130 (صاحب حساب معاونت آموزشی) باید واریز و اصل رسید بانکی با نامه اداری به این اداره کل ارسال شود.

موارد تجدید نظر فاقد رسید بانکی قابل طرح در کمیسیون تجدید نظر نخواهد بود.

3- طرح مواردی که منجر به عدم مجاز به ادامه تحصیل شدن دانشجو شده (محروم از تحصیل)  صرفاً به شرط صدور حکم محرومیت از تحصیل اولیه ( طبق بخشنمه شماره 127252/پ/122 مورخ 1396/5/11) قابل بررسی و قراردادن در نوبت طرح در کمیسیون مذکور خواهد بود.

4- طبق بخشنامه های قبلی موارد بیش از یک نیمسال کامل ( وقفه ، عدم ثبت نام ، تاخیر و .... ) یا دارای وضعیت حکم قطعی محرومیت از تحصیل یا انصراف یا دانش آموخته بودن دانشجو در گذشته قابل طرح در کمیسیون پردیس / دانشکده نمی باشد. متقاضی باید با ارایه مستندات و مدارک درخواست خود را به این اداره کل برای بررسی اولیه ارایه دهد.

آدرس کوتاه :