اطلاعیه زمان و شرایط ثبت نام الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98- 97 ورودی های قبل از سال 97

 به استحضار می رساند، بازه تعیین شده جهت ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 98-97 از مورخ 97/6/3 لغایت مورخ 97/6/10 می باشد.

شرایط و ضوابط ثبت نام نیمسال مذکور به شرح زیر است:

به آگاهی می رساند، با عنایت به تقویم آموزشی دانشگاه و تعیین بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در سامانه گلستان از مورخ 97/6/3 لغایت مورخ 97/6/10 به آگاهی می رساند، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سنوات مجاز می توانند در زمان تعیین شده با مراجعه به سامانه مذکور اقدام به ثبت نام الکترونیکی (انتخاب واحد)، نمایند. ضمنا دانشجویانی که به شرح ذیل در نیمسال فوق مجاز به ثبت نام آموزشی در سامانه گلستان نمی باشند، موظفند جهت تعیین تکلیف وضعیت آموزشی خود حداکثر تا مورخ 25/5/97 به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات آموزشی از ادامه تحصیل محروم خواهند شد:

 1- دانشجویانی که تاکنون پروپوزال پایان نامه یا رساله خود را به تائید استاد راهنما و گروه آموزشی نرسانده باشند و فرم های مربوطه را تحویل واحد پژوهش نداده اند. ( بویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395 همچنین دانشجویان دکترای تخصصی ورودی1394 و 1395)؛ این دسته ازدانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به واحد آموزش و پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.
 -2  دانشجویانی که فرم تمدید سنوات آموزشی و گزارش پیشرفت پایان نامه یا رساله خود را به تائید گروه نرسانده و تحویل اداره آموزش و پژوهش نداده اند ( بویژه مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال پنجم یا ششم و دکتری تخصصی برای نیمسال های12 و 10،11، 9)، این دسته از دانشجویان حداکثر تا مورخ 97/5/20 فرصت دارند فرم های مربوطه را پس از تایید و امضاء اساتید راهنما و گروه مربوطه، درخواست خود را از طریق سامانه گلستان، بخش پیشخوان خدمت، ثبت و فایل فرم های اسکن شده را بارگذاری و ارسال نمایند. ضمنا لازم است اصل فرمهای مذکور را به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند تا اقدام لازم جهت صدور مجوز و انتخاب واحد صادر شود..
 3- دانشجویانی که تاکنون تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی آنها از دانشگاه قبلی به اداره آموزش دانشکده تحویل داده نشده است (بویژه دانشجویان ورودی سال1396 و قبل از آن)، این قبیل دانشجویان می توانند با مراجعه به دبیرخانه و کارشناسان آموزش وضعیت مدارک موجود در پرونده آموزشی خود را کنترل نمایند.
4- کلیه دانشجویان پسر دارای سنوات اضافی تحصیلی، بویژه ورودیهای سال 1395 کارشناسی ارشد (ترم 5) و دکتری تخصصی سال 1392 و 1393 (ترم 9 و 10 و 11) که تاکنون نامه معتبر معافیت تحصیلی خود را از سازمان وظیفه عمومی به اداره آموزش دانشکده تحویل نداده اند. این قبیل دانشجویان می توانند با مراجعه به کارشناسان آموزش وضعیت مدارک موجود در پرونده آموزشی خود را کنترل نمایند.
5- دانشجویان ورودی سال 1396 که در زمان ثبت نام و تشکیل پرونده فیزیکی، نقص مدارک تحصیلی، معافیت تحصیلی، تاییدیه تحصیلی مقطع قبل، موافقت سازمان با ادامه تحصیل و... داشته اند و تاکنون نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام ننموده اند. حق انتخاب واحد الکترونیکی ندارند و می بایست با مراجعه به واحد آموزش نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند.
6- دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز که تاکنون نسبت به پرداخت و تسویه باقیمانده بدهی خود از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام ننموده اند (بویژه دانشجویان ورودی جدید سال 1396 و قبل از آن)، موظفند در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند. همچنین دانشجویان روزانه که دارای دروس جبرانی در مدت زمان تحصیل خود بود اند نیز باید شهریه دروس مربوطه (طبق آیین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی و مصوبه هیات امنای دانشگاه)را تسویه نمایند تا قادر به انجام انتخاب واحد الکترونیکی باشند.
7- دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ثبت نام آموزشی (انتخاب واحد) ننموده اند و محروم از تحصیل شده اند، نمی توانند جهت ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 98-97 اقدام نمایند. این دسته از دانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت آموزشی خود هر چه سریعتر به واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
8- دانشجویان دکترای تخصصی که دروس آموزشی ندارند و وضعیت ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 98-97 برای آنها (در انتظار آزمون جامع- در انتظار تصویب موضوع رساله یا واحد رساله می باشد) می بایست جهت ایجاد سرترم و تعیین وضعیت آموزشی خود، در زمان ثبت نام حضورا به اداره آموزش و  پژوهش دانشکده مراجعه نمایند. لازم بذکر است طبق مقررات این قبیل دانشجویان موظف به ارائه نمره زبان عمومی معتبر می باشند.
9- دانشجویانی که دو نیمسال تحصیلی مشروط شده باشند، محروم از تحصیل بوده و حق ثبت نام در بازه ثبت نام نیمسال مذکور را ندارند. این دسته از دانشجویان موظفند هر چه سریعتر جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
10- دانشجویان سنوات اضافی مقطع دکترا ( ترم 9،10،11 و...) همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ترم های 5 و6) قادر به ثبت نام الکترونیکی نیستند و می بایست پس از انجام فرایند بند 2 و تحویل فرمهای تمدید سنوات به اداره آموزش و پس از تعیین وضعیت آموزشی ایشان در شورای تحصیلات تکمیلی و کمیسیونهای آموزشی، بصورت حضوری ثبت نام نمایند.

تذکر1: کلیه دانشجویان دارای واحد آموزشی باقیمانده، موظفند تا سقف مجاز انتخاب واحد، طبق آیین نامه های آموزشی مربوط به مقطع خود و با نظر و تایید گروه مربوطه و بر اساس برنامه درسی اعلام شده، انتخاب واحد نمایند. (یاد آور می شود، اخذ درس خارج از سرفصل رشته و از سایر رشته ها مجاز نیست مگر در برخی رشته ها که مشخصا در سرفصل دروس وزارتی آمده باشد آن هم با تایید گروه و اساتید راهنما و  صرفا برای یک درس و پس از تایید نهایی دانشگاه میسر خواهد بود).
تذکر2:دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز، قبل از ثبت نام موظف به پرداخت بدهی ها و شهریه ثبت نامی خود در نیمسال مذکور می باشند، خاطر نشان می سازد تقسیط و تخفیف شهریه به هیچ وجه وجود ندارد.
تذکر3: دانشجویانی که به هر دلیلی در زمان ثبت نام  قادر به  انتخاب واحد الکترونیکی نباشند صرفا در بازه قانونی فوق، فرصت دارند تا با مراجعه به واحد آموزش وضعیت آموزشی خود را مشخص نموده و حضورا انتخاب واحد نمایند.
تذکر4: با عنایت به قوانین و بخشنامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد و ثبت نام در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم آموزشی اقدام نمایند. لذا دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. اداره آموزش موظف است حکم مربوط را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی و در اسرع وقت (تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دایم وی ارسال نماید.

تذکر5: اخذ درس یا واحد مازاد طبق مقررات و بخشنامه های دانشگاه ممنوع است و عواقب ناشی از آن بعهده خود دانشجوست.
              
                                                                                                                                                                                                                                                        اداره آموزش دانشکده

 

آدرس کوتاه :