اطلاعیه زمان و احراز شرایط ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشجویان ارشد و دکترا

اطلاعیه زمان و احراز شرایط ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشجویان ارشد و دکترا

به آگاهی می رساند، با عنایت به بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در سامانه گلستان از مورخ 7/11/96 لغایت 12/11/96 به آگاهی می رساند آن دسته از دانشجویانی که به شرح ذیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 مجاز به ثبت نام آموزشی در سامانه گلستان نمی باشند، موظفند جهت تعیین تکلیف وضعیت آموزشی خود حداکثر تا مورخ 17/10/96 به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات آموزشی از ادامه تحصیل محروم خواهند شد:

 1- دانشجویانی که تاکنون پرپوزال پایان نامه یا رساله خود را به تائید گروه نرسانده اند و تحویل واحد پژوهش نداده اند. ( بویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394و1395 همچنین دانشجویان دکترای تخصصی ورودی 1394و1393) این دسته ازدانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به واحد آموزش و پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.

 2 - دانشجویانی که فرم تمدید سنوات آموزشی و گزارش پیشرفت پایان نامه یا رساله خود را ( بویژه مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال پنجم یا ششم و دکتری تخصصی برای نیمسال های 10،11، 9)، به تائید گروه نرسانده و تحویل اداره آموزش و پژوهش نداده اند. این دسته از دانشجویان حداکثر تا مورخ 25/10/96 فرصت دارند فرم های مربوطه را پس از تایید و امضاء اساتید و گروه مربوطه با ارسال درخواست از طریق سامانه گلستان - بخش پیشخوان خدمت، بارگذاری نموده و فرمهای مذکور را به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند.

 3- دانشجویانی که تاکنون تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی آنها از دانشگاه قبلی به اداره آموزش دانشکده تحویل داده نشده است (بویژه دانشجویان ورودی جدید سال1396)، این قبیل دانشجویان می توانند با مراجعه به کارشناسان آموزش وضعیت مدارک موجود در پرونده آموزشی خود را کنترل نمایند.

4- دانشجویانی که به هردلیل نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید در بازه اعلام شده اقدام ننمایند حق ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 را ندارند.

5- کلیه دانشجویان پسر دارای سنوات اضافی، بویژه ورودیهای سال 1394 کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1391 و 1392که تاکنون نامه معتبر معافیت تحصیلی خود را از سازمان وظیفه عمومی به اداره آموزش دانشکده تحویل نداده اند. این قبیل دانشجویان می توانند با مراجعه به کارشناسان آموزش وضعیت مدارک موجود در پرونده آموزشی خود را کنترل نمایند.

6- دانشجویان ورودی جدید سال 1396 که در زمان ثبت نام و تشکیل پرونده فیزیکی نقص مدارک داشته اند و تاکنون به رفع نقص مدارک خود اقدام ننموده اند.

7- دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز که تاکنون نسبت به پرداخت و تسویه بدهی خود از طریق سامانه آموزش اقدام ننموده اند (بویژه دانشجویان ورودی جدید سال 1396).

8- دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ثبت نام آموزشی ننموده اند و محروم از تحصیل شده اند، نمیتوانند ثبت نام نیمسال دوم 97-96 را انجام نمایند. این دسته ازدانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

9- دانشجویان دکترای تخصصی که وضعیت ثبت نام آنها در نیمسال دوم 97-96  (در انتظار آزمون جامع- در انتظار تصویب موضوع رساله یا می بایست رساله اخذ نمایند) می بایست جهت تعیین وضعیت آموزشی خود، در زمان ثبت نام حضورا به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

10- دانشجویانی که دو نیمسال تحصیلی مشروط شده باشند، محروم از تحصیل بوده و حق ثبت نام در بازه ثبت نام نیمسال مذکور را ندارند. این دسته ازدانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

تذکر1: کلیه دانشجویان دارای واحد آموزشی باقیمانده، موظفند تا سقف مجاز انتخاب واحد، طبق سرفصل رشته، آیین نامه های آموزشی مربوط به مقطع خود و با نظر و تایید گروه مربوطه و بر اساس برنامه درسی اعلام شده، انتخاب واحد نمایند. (یاد آور می شود، اخذ درس خارج از سرفصل رشته و از سایر رشته ها مجاز نیست مگر با تایید گروه و اساتید راهنما آن هم صرفا برای یک درس)

تذکر2:دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز موظف به پرداخت شهریه ثبت نامی خود در نیمسال مذکور می باشند، خاطر نشان می سازد تقسیط و تخفیف شهریه به هیچ وجه وجود ندارد.

تذکر3: دانشجویانی که در زمان ثبت نام  قادر به  انتخاب واحد الکترونیکی نباشند صرفا در بازه قانونی فوق، فرصت دارند تا با مراجعه به واحد آموزش وضعیت آموزشی خود را مشخص نموده و حضورا انتخاب واحد نمایند.

اداره آموزش دانشکده

آدرس کوتاه :