اطلاعیه زمان ثبت نام و احراز شرایط ثبت نام نیمسال اول 97-96 دانشجویان ارشد و دکترا

                          قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

با عنایت به بازه زمانی ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 در سامانه گلستان از مورخه 96/6/4 لغایت 96/6/11 به آگاهی می رساند آن دسته از دانشجویانی که به شرح ذیل در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مجاز به ثبت نام آموزشی در سامانه گلستان نمی باشند، موظفند جهت تعیین تکلیف وضعیت آموزشی خود حداکثر تا مورخه 96/5/27 به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات آموزشی از ادامه تحصیل محروم خواهند شد:

    دانشجویانی که تاکنون پرپوزال پایان نامه یا رساله خود را به تائید گروه نرسانده اند و تحویل واحد پژوهش نداده اند. ( بویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394 و دکترای تخصصی ورودی 1393)

    دانشجویانی که گزارش پیشرفت پایان نامه یا رساله و فرم تمدید سنوات آموزشی ( بویژه مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال پنجم یا ششم و دکتری تخصصی برای نیمسال 10،11، 9)، خود را به تائید گروه نرسانده و تحویل اداره آموزش نداده اند.

    دانشجویانی که تاکنون تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی آنها به اداره آموزش دانشکده تحویل نشده است.

    کلیه دانشجویان پسر دارای سنوات اضافی، بویژه ورودیهای سال 1395 که تاکنون نامه معافیت تحصیلی خود را از سازمان وظیفه عمومی به اداره آموزش دانشکده تحویل نداده اند.

    دانشجویان ورودی جدید که در زمان ثبت نام و تشکیل پرونده نقص مدارک داشته اند.

    دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز که تاکنون نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده اند.

    دانشجویانی که دو نیمسال تحصیلی مشروط شده باشند.(مراجعه به آموزش)

*ضمنا کلیه دانشجویان دارای واحد آموزشی باقیمانده موظفند تا سقف مجاز انتخاب واحد، طبق آیین نامه آموزشی مربوط به مقطع خود و با نظر و تایید گروه مربوطه و بر اساس برنامه درسی اعلام شده، اقدام به انتخاب واحد نمایند.

*لازم بذکر است کلیه دانشجویان دانشکده چنانچه در زمان ثبت نام  قادر به  انتخاب واحد نباشند صرفا در بازه قانونی فوق فرصت دارند تا با مراجعه به واحد آموزش وضعیت آموزشی خود را مشخص نموده و انتخاب واحد نمایند.

 
 
                                      اداره آموزش دانشکده علوم وفنون نوین

 

آدرس کوتاه :