اطلاعیه دریافت شهریه دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

     احتراماً، عطف به نامه شماره1687743 تاریخ 24/1/90 در خصوص نحوه دریافت شهریه دروس از دانشجویان روزانه و نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد از ورودی سال تحصیلی 89-1388 به استحضار می رساند : با توجه به نامه شماره 144456/120 به تاریخ  31/6/88 معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با عنوان روسای محترم دانشکدها و پردیس ها در خصوص دستور پنجم از مصوبات بیستمین نشست از دوره چهارم هیات امنای محترم دانشگاه  مورخ 23/4/1388 خواهشمند است به نحو زیر اقدام گردد:

دستور پنجم :  دریافت شهریه دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

مصوبه: « هیات امناء به استناد بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء، با دریافت شهریه مربوط به دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی نیم سال اول 89-1388 و پس از آن برمبنای شهریه متغیر دروس مقطع تحصیلی ذی ربط با درس انتخابی سال ورود دانشجو موافقت و همچنین مقرر نمود شهریه واحدهای اخذ شده افزون برده درصد (10%) از کل تعداد واحدهای مورد نیاز برای فراغت از تحصیل نیز با شرایط مشابه توسط دانشجو پرداخت شود.»

آدرس کوتاه :