اطلاعیه جهت پیگیری تمدید سنوات اضافی (ارفاقی) دانشجویان شاغل به تحصیل

قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی(مهم)
به آگاهی می رساند، برابر مقررات آموزشی آن دسته از دانشجویانی که تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 سنوات آموزشی مجاز آنها به اتمام می رسد، موظفند حداکثر تا تاریخ 96/5/30 نسبت به تکمیل فرم تمدید سنوات آموزشی و گزارش پیشرفت خود اقدام نموده و فرم مربوطه را پس از تائید استاد راهنما، گروه آموزشی و واحد پژوهش؛ به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند. لازم بذکر است دانشجویان پسر مشمول می بایست پس از مطالعه قوانین نظام وظیفه عمومی در همین سایت و از منوی آموزش - قسمت - راهنماها (لینک سازمان وظیفه عمومی)، با تکمیل فرم های مربوطه اقدام لازم را بعمل آورند. بدیهی است در صورت عدم ارائه فرم تمدید سنوات و گزارش پیشرفت تا تاریخ مذکور مجوز ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 صادر نخواهد شد و وضعیت آموزشی دانشجو در سامانه آموزشی گلستان، محروم از تحصیل بدلیل عدم مراجعه ثبت خواهد شد.

**سنوات ارفاقی مقاطع تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل می باشد:
الف ) کارشناسی ارشد
1- تمدید سنوات نیمسال پنجم دانشجوی دوره کارشناسی ارشد با مجوز و تایید شورای گروه و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده و ثبت در صورتجلسات
2- تمدید نیمسال ششم دوره کارشناسی ارشد به شرط پرداخت شهریه نیمسال با مجوز و تایید گروه و کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده و ثبت در صورتجلسات
ب ) دکتری تخصصی
3- تمدید نیمسال نهم و دهم دوره دکتری تخصصی با مجوز و تایید شورای گروه و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده و ثبت در صورتجلسات
4- تمدید نیمسال یازدهم دوره دکتری تخصصی به شرط پرداخت شهریه نیمسال با مجوز و تایید گروه و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده و ثبت در صورتجلسات
تذکر: تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان کارشناسی ارشد برای نیمسال هفتم قابل بررسی و اقدام نمی باشد.
تذکر2: تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان دکترای تخصصی برای نیمسال دوازدهم پس از طی مراحل تمدید سنوات اضافی و طرح در شورای گروه و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده بر اساس تایید و صدور مجوز ادامه تحصیل از سوی اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه میسر خواهد بود.
تذکر3: دانشجویان مشمول این اطلاعیه موظفند نسبت به پیگیری تمدید سنوات خود با تایید استاد راهنما و گروه مربوطه و تکمیل گزارش پیشرفت و تحویل آن به واحد آموزش منتظر اخذ مجوز سنوات اضافی خود باشند و برای ثبت نام نیمسال اول 97-96 بصورت حضوری به کارشناس اداره آموزش مراجعه نمایند.
تذکر4: دانشجویانی که تاکنون تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی آنها به اداره آموزش دانشکده تحویل نشده است،موظفند با مراجعه به آموزش و بررسی پرونده از وضعیت ارسال تاییدیه خود مطلع گردند. بدیهی است عدم حصول تاییدیه تحصیلی این قبیل دانشجویان،  مشمول محرومیت از تحصیل و منع ثبت نام در نیمسال مذکور خواهد شد.

آدرس کوتاه :