اطلاعیه جریمه تاخیر در تسویه امور فارغ التحصیلی و هزینه سایر موارد آموزشی

قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/0۶/۲۱ هیات  رئیسه محترم دانشگاه تهران مبلغ هزینه های مربوط به 1. صدور کارت دانشجویی المثنی - تعویض 2. طرح مجدد درخواست دانشجو برای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه 3. تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف از تحصیل (محروم از تحصیل)  4. تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف (دو نیمسال پس از دانش آموختگی) از فایل پیوست قابل دریافت می باشد. لذا دانشجویان مربوطه جهت پیگیری موارد فوق می بایست نسبت به پرداخت مبالغ اقدام نمایند تا پرونده ها و درخواسته های آنها رسیدگی شود.

لازم بذکر است که تا زمان آماده سازی سیستم (جهت واریز الکترونیکی هزینه ها) برای موارد مذکور با اخذ رسید بانکی و واریز دستی هزینه مربوط ( شماره حساب 5225557690  بانک ملت شعبه 1130 صاحب حساب معاونت آموزشی ) اقدام خواهد شد.

آدرس کوتاه :