اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد سال 1396با سلام                                                     (فوری)

          پیرو نامه شماره 153400/پ/122 مورخ 1396/6/11 ( در ارتباط ضمیمه است ) به پیوست اطلاعیه مربوط به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-1396 جهت استحضار ارسال می گردد .
 

آدرس کوتاه :