ابلاغیه مرحله سوم- ارسال طرح‌های انجمن علمی دانشجویی، سه ماهه چهارم سال 1396

نظر به ابلاغ اعتبار حمایت از فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در طی دو مرحله در سال جاری، به‌منظور حمایت هر چه بیشتر و هدفمند از انجمن‌های علمی دانشجویی،دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده،حداکثر تا روز شنبه ۱۸ آذرماه، فهرست طرح‌های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ (فصل زمستان) انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده را در قالب دو فرم تکمیل و برای بررسی و ابلاغ اعتبار به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال نمایند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرمهای مربوطه، دبیران محترم انجمن های علمی، به امور اداری دانشکده سرکار خانم فرامرزی مراجعه فرمایند.

آدرس کوتاه :