گروه های دانشکده گروه های دانشکده

                                       

خانم معصومه محمداسماعیلی

 • عنوان پست: مسئول دفترریاست
 • تلفن تماس: 61115778, 88497235
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک:  m_esmaeily26[at]ut.ac.ir

 

خانم رباب خان محمدی

 • عنوان پست: کارشناس جذب
 • تلفن تماس: 61115764
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک:  rkhanmohamadi[at] ut.ac.ir

خانم مینا سالم

 • عنوان پست: مسئول دبیرخانه
 • تلفن تماس61115775, 88497315
 • نمابر: 88497324
 • پست الکترونیک: m_salem[at] ut.ac.ir

 

       

خانم راحله سادات ابوفاضلی

 • عنوان پست: مسئول دفتر معاونت علمی
 • تلفن:61115754
 • نمابر: 88497308
 • پست الکترونیک: raboufazeli[at] ut.ac.ir

- آزمایشگاه ها

 

خانم طاهره محمودی

 • عنوان پست: رئیس آزمایشگاه ها
 • تلفن: 61118410
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: Ta_mahmoudi[at] ut.ac.ir

آقای حسین یزدانی

 • عنوان پست: مسئول آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی
 • تلفن: 61118427
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: yazdanih[at] ut.ac.ir
                                         

آقای وثوقی

 • عنوان پست: مسئول آزمایشگاه کشت سلولی
 • تلفن: 61118583
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: 

- اداره آموزش

 

آقای داوود باوفا

 • عنوان پست: رئیس اداره آموزش
 • تلفن: 61115766
 • نمابر: 88497165
 • پست الکترونیک:

آقای علی میرزائی

 • عنوان پست: کارشناس اموزش (گروه انرژی های نو و علوم زیستی)
 • تلفن: 61115780
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: akbr.mirzaei[at] ut.ac.ir
 

خانم شکوه معینی

 • عنوان پست: کارشناس اموزش (هوافضا)
 • تلفن: 61115760
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک:
 

خانم کژال کریمیان

 • عنوان پست: کارشناس اموزش (بین رشته ای فناوری-شبکه-مکاترونیک)
 • تلفن: 61115770
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک:kajal.karimian[at] ut.ac.ir

- اداره پژوهش

 

خانم فاطمه گندمکار

 • عنوان پست: مدیر پژوهش
 • تلفن: 61115783
 • نمابر: 88497201
 • پست الکترونیک: F_gandomkar[at] ut.ac.ir
 

خانم مونا اسماعیلی

 • عنوان پست: کارشناس پژوهش
 • تلفن: 61115787
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: mo.esmaeili[at] ut.ac.ir
 

خانم زهرا مقصودی

 • عنوان پست: کارشناس پژوهش
 • تلفن: 61115782
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: z.maghsoudi[at] ut.ac.ir

- اداره فناوری اطلاعات

خانم مهندس سمیه سیاری

 • عنوان پست: رئیس اداره فناوری
 • تلفن: 61115779, 88497305
 • پست الکترونیک:  stavir[at]ut.ac.ir
 

آقای مهندس محمود حیدری

 • عنوان پست: مسئول سایت
 • تلفن: 61115786
 • پست الکترونیک:  mahmood.heydari[at] ut.ac.ir
 

آقای مهندس جواد جودکی

 • عنوان پست: کارشناس پشتیبانی انفورماتیک
 • تلفن: 61115757 و 09124691264
 • پست الکترونیک: 

- آموزش های آزاد

 

آقای محمد رضا خلیلی

 • عنوان پست: مدیر آموزش های آزاد
 • تلفن: 61115768
 • نمابر: 88497299
 • پست الکترونیک: mrkhalili538 [at] gmail.com

- کتابخانه

خانم اکرم بارزمان

 • عنوان پست: مسئول کتابخانه
 • تلفن: 61116909
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: abarazman[at] ut.ac.ir

- کارشناسان گروه

خانم لیلا فلاح

 • عنوان پست: کارشناس گروه علوم زیستی و مهندسی پزشکی
 • تلفن: 61115789
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: leyla_falah[at] ut.ac.ir

خانم بهاره دهفولی

 • عنوان پست: کارشناس گروه هوافضا و انرژی های نو
 • تلفن: 61115771
 • نمابر: 
 • پست الکترونیک: b_dehfuli[at] ut.ac.ir

 

خانم مریم جوانمرد

 • عنوان پست: مسئول دفتر اداری مالی - مسوول امور دانشجویی
 • تلفن: 61115752
 • نمابر: 88497156
 • پست الکترونیک: m_javanmard[at] ut.ac.ir

- حسابداری

 

آقای عبدالله سلطان محمدی

 • عنوان پست: رئیس حسابداری
 • تلفن: 61115751
 • نمابر: 88497231
 • پست الکترونیک: 
 

آقای حسنعلی عباسیان

 • عنوان پست: کارشناس حسابداری
 • تلفن: 61115750
 • نمابر: 88497152
 • پست الکترونیک: abasian1361[at]  ut.ac.ir
 

خانم الهه طالب زاده

 • عنوان پست: کارشناس حسابداری
 • تلفن: 61115759
 • نمابر: 88497163
 • پست الکترونیک: e.talebzadeh[at] ut.ac.ir
 

آقای منصور نصیری

 • عنوان پست: کارشناس حسابداری
 • تلفن: 88497163
 • پست الکترونیک: mansour.nasiri[at] ut.ac.ir
 

آقای حجت اله بیات

 • عنوان پست: انباردار
 • تلفن: 61115784
 • نمابر: 88497327
 • پست الکترونیک: h.bayat44[at] ut.ac.ir

آقای مهدی ملاتی 

 • عنوان پست: کارپرداز
 • تلفن: 61115749
 • نمابر: 88497182
 • پست الکترونیک: mehdi1_malati[at]  ut.ac.ir

 

 

 

 

آقای علی مهاجر

 • عنوان پست: امین اموال
 • تلفن: 61115748
 • پست الکترونیک: 

- امور اداری

 

آقای بابک نجفی

 • عنوان پست: رئیس اداری، پشتیبانی و دانشجویی
 • تلفن: 61115747
 • نمابر: 88497218
 • پست الکترونیک: najafibabak[at] ut.ac.ir
 

خانم نرگس جوابی

 • عنوان پست: مسئول امور اداری و رفاهی
 • تلفن: 61115785
 • نمابر: 88497158
 • پست الکترونیک: 
 

خانم ندا فرامرزی

 • عنوان پست: کارشناس امور اداری و رفاهی
 • تلفن: 61115781
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: 
 

آقای علیرضا ایمنی پور

 • عنوان پست: مسئول امور تغذیه- نشریه
 • تلفن: 61115835
 • پست الکترونیک: a.r.emenipoor[at] ut.ac.ir

- امور پشتیبانی

 

آقای حمیدرضا علیخان زاده

 • عنوان پست: کارشناس ناظر
 • تلفن: 61115769
 • نمابر: 88497146
 • پست الکترونیک: alikhanzadehh[at]ut.ac.ir
 

آقای 

 • عنوان پست: مسوول تاسیسات ساختمان 23
 • تلفن: 
 

آبدارخانه طبقه اول

 • عنوان پست: -
 • تلفن: 61115788
                                              

سلف و بوفه دانشکده

 • تلفن: 61115835
 

انتظامات

 • عنوان پست: انتظامات ساختمان انتهای کارگر
 • تلفن: 61118419
 

انتظامات

 • عنوان پست: انتظامات ساختمان 23
 • تلفن: 61115755