گروه های دانشکده گروه های دانشکده

همکاری دانشگاه با نهادهای بین المللی همکاری دانشگاه با نهادهای بین المللی

 

تشکل های بين المللی دانشجويي                                                                                                     

  آیسته، سازمان بین المللی تبادل دانشجو برای دوره های تخصصی
  آیسک،انجمن بین المللی دانشجویان علوم، اقتصاد و تجارت
 

 

همکاری های دانشگاه تهران با سازمان های بين المللی

  یونسکو
  سازمان همکاری اقتصادی اکو
  موسسه کنفسیوس

 

 

بورس های کوتاه مدت

  موسسه تبادلات آکادمیک آلمان
  بورس اتحادیه اروپا(اراسموس ماندوس)