گروه های دانشکده گروه های دانشکده

رشته های دانشکده رشته های دانشکده

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

ارشد

دکتری

1

علوم وفناوری شبکه

 مهندسی فناوری اطلاعات

 

*

2

علوم و فناوری شبکه

 مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

*

 

3

علوم و فناوری شبکه

 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه‌های شبکه‌ای

*

 

4

علوم و فناوری شبکه

 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چندرسانه ای

*

 

5

علوم و فناوری شبکه

 علوم تصمیم و مهندسی دانش

*

 

6

علوم و فناوری شبکه

 زبان شناسی رایانشی

*

 

7

انرژی های نو و محیط زیست

 مهندسی سیستمهای انرژی- فناوریهای انرژی

 

*

8

انرژی های نو و محیط زیست

 مهندسی سیستمهای انرژی- مدلسازی انرژی

 

*

9

انرژی های نو و محیط زیست

 مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

*

 

10

انرژی های نو و محیط زیست

 مهندسی سیستمهای انرژی- تکنولوژی انرژی

*

 

11

انرژی های نو و محیط زیست

 مهندسی سیستمهای انرژی- سیستمهای انرژی

*

 

12

علوم و فناوری های محیطی

 مهندسی اکو هیدرولوژی

*

 

13

مهندسی سیستم و مکاترونیک

 مهندسی مکاترونیک

 *

 

14

مهندسی پزشکی

 مهندسی پزشکی- بافت

*

 

15

 مهندسی پزشکی

 مهندسی پزشکی- بیومکانیک

*

 

16

 مهندسی پزشکی

 مهندسی پزشکی- بیومواد

 

*

17

مهندسی علوم زیستی

 نانوبیوتکنولوژی

*

*

18

مهندسی علوم زیستی

 بیوتکنولوژی میکروبی

*

 

19

 مهندسی علوم زیستی

 بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

*

 

20

مهندسی علوم زیستی

 زیست پزشکی

*

 

21

هوا فضا

 مهندسی هوافضا - آئرودینامیک

*

*

22

هوا فضا

 مهندسی هوافضا – طراحی سازه های هوافضایی

*

*

23

 هوا فضا

 مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

*

*

24

 هوا فضا

 مهندسی هوافضا – جلوبرندگی

*

*

25

هوا فضا

 مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی

*

*

26

هوا فضا

 مهندسی هوافضا – مهندسی ماهواره

*

 

27

 میکرونانوفناوری

 سیستم های میکرونانو الکترومکانیک

*