راهنمای اتصال از سیستم عامل ویندوز به سیستم عامل ویندوز راهنمای اتصال از سیستم عامل ویندوز به سیستم عامل ویندوز

  • جهت اتصال به سیستم ویندوزی به ماشین مجازی ویندوزی از سرویس Remote Desktop Connection طبق مراحل زیر استفاده نمایید:

1-

2-

راهنمای اتصال از سیستم عامل ویندوز به سیستم عامل لینوکس راهنمای اتصال از سیستم عامل ویندوز به سیستم عامل لینوکس