گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در شبکه های با پهنای باند بالا

نام درس مباحث پیشرفته در شبکه های با پهنای باند بالا
کد درس 8305208
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز